handleiding toegankelijk onroerend erfgoed voor het project HERE

Het project HERE gaat over het herbestemmen van (voornamelijk) religieus erfgoed in Groot-Brittannië en Vlaanderen. Cases in Vlaanderen zijn het Ursulinenklooster in Sint-Katelijne-Waver (de wintertuin) en het spoorwegfortje in Duffel.

Kempens Landschap wilde kennis bijeenbrengen m.b.t. de toegankelijkheid van onroerend erfgoed. Karvansera voerde een internationale literatuurstudie uit en reikte best practices aan rond toegankelijkheidsbeleid in een context van onroerend erfgoed en monumentenzorg. Daarnaast werd de case Duffel geïntegreerd in een handleiding over het onderwerp.wintertuin Ursulinen

Internationale marketingstrategie voor het nieuwe Vlasmuseum in Kortrijk

Het Vlasmuseum in Kortrijk sloot in december 2012 de deuren. In juni 2014 gaat het terug open, in de herbestemde monumentale gebouwen van het ‘Engels Syndicaat’, Britse vlasinkopers.  Het museum zal in de toekomst een compleet andere rol opnemen en de invulling werd dan ook grondig hertekend.

Karvansera en Deloitte maakten een internationaal marketingplan voor het nieuwe museum. Belangrijke aandachtspunten waren de positionering, het aantrekken van heel andere en nieuwe doelgroepen en het verkennen van co-creatiemogelijkheden voor stakeholders en bezoekers.

marketingcommunicatie Toerisme Lier

Toerisme Lier wou de eigen werking op vlak van marketingcommunicatie en dan vooral het BtoB-luik doorlichten en verbeteren. Karvansera formuleerde aanbevelingen voor de marketingmix en concrete acties,  reikte stramienen aan om de werking naar de toekomst te structureren en werkte het  luik persbewerking in detail uit.

Marktverkenning centra voor jeugdlogies Antwerpse Kempen

Abdijsite RoosendaelToerisme Provincie Antwerpen en 10 centra voor jeugdlogies wilden nagaan waaraan hun dalend marktaandeel te wijten was en zochten een nieuwe groeistrategie . Een belangrijk te onderzoeken punt was de potentiële bewerking van de Nederlandse markt.

Karvansera maakte een analyse van de actuele markt voor logies voor doelgroepen in Vlaanderen en de te verwachten evolutie ervan op basis van een aantal demografische en maatschappelijke trends. Voor Nederland maakte het bureau een marktprofiel en legde het contacten met belangrijke spelers op de Nederlandse markt. Tot slot formuleerde het aanbevelingen voor de toekomstige product- en marketingstrategie van de centra en gaf het een specifiek advies voor beleidsmakers.

Toeristische positionering Meetjesland

De regio Meetjesland, een vzw belast met de promotie van de gelijknamige streek in Oost-Vlaanderen, wilde de actuele profilering als meest kindvriendelijke toeristische streek van Vlaanderen evalueren. De lage respons op communicatie-acties en de eerder moeizame opstart van samenwerking rond dat thema “kindvriendelijkheid” deed de regio twijfelen of het wel de meest geschikte profilering van het Meetjesland was.

Karvansera ging na of het werkelijke aanbod overeenstemde met de belofte die het Meetjesland in zijn communicatie deed. In werkgroepen werden alternatieve pistes onderzocht en uiteindelijk ook gekozen voor de toekomst. De gekozen piste werd verder uitgediept in een advies voor toekomstige productontwikkeling en in richtlijnen voor communicatie. Het geheel werd aangevuld met cases van vergelijkbare landelijke regio’s.

haalbaarheidsplan Abdijsite Herkenrode

Voor de Abdijsite Herkenrode, beheerd door Erfgoed Vlaanderen, zocht karvansera uit of de gekozen themata voor de  profilering van de site een samenhangend en coherent beeld opleverden. Karvansera maakte ook een potentieelinschatting van de verschillende thema’s naar publieksbereik en bovenlokale uitstraling. Erfgoed Vlaanderen wilde immers nagaan of het mogelijk was om met de voorziene invulling en communicatie het doel van 100.000 betalende bezoekers te bereiken en vroeg advies mbt. de profilering. De centrale vraag was of één van de gekozen themata  wel krachtig genoeg was om de communicatie van de hele site eraan op te hangen.

De opdracht hield een evaluatie in maar ook advies mbt. de eventuele bijsturing en aanvulling op vlak van aanbod, communicatie en organisatie.

Het advies werd aangevuld met een hele reeks cases van vergelijkbare sites. Ze illustreerden vooral concrete mogelijkheden en manieren om een strategische keuze ook operationeel in te vullen.

herkenrode erf

strategisch plan voor toerisme Mechelen

Ruimte - Cellekens 6Karvansera begeleidde het planningstraject voor het strategisch plan voor toerisme voor de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver.
Het traject kon voortbouwen op eerdere planningstrajecten voor toerisme, en hield ook een evaluatie in van de graad van effectieve realisatie van het voorgaande plan. De uitdaging die voorlag was een uitbreiding van het plangebied. Naast het centrum van Mechelen moesten ook de deelgemeenten aan bod komen. Bovendien werd ook de gemeente Sint-Katelijne-Waver betrokken in een verregaande samenwerking met Mechelen.

Budgettair moest er uitgegaan worden van een status quo. Belangrijke aandachtspunten bij de planvorming waren organisatorische aspecten, met name de organisatievorm voor een samenwerkingsverband met één grote en één kleine gemeente. 

UNESCO Nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid

De Provincie Drenthe in Nederlander is ‘siteholder’ voor de nominatie en coördineert het transnationale nominatietraject voor de 7 Koloniën in Nederland en België.

In Fase 1 deed Karvansera samen met het bureau SteenhuisMeurs uit Schiedam onderzoek naar de ‘Outstanding Universal Value’ en voerde het een internationale vergelijking uit. Meer specifiek ging het om het bepalen van de erfgoedwaarde en de krachtlijnen (uniciteit) van de sites, ondersteuning van de procesbegeleiding in een Belgisch-Nederlandse groep van politieke bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies, en andere overheden aangevuld met academici en lokale heemkundigen. Verder behelsde de opdracht  archiefonderzoek, klankbordgroepen en thematische bijeenkomsten gericht op kennisuitwisseling en de vertaalslag naar een nominatiestrategie.

cover onderzoek OUV

Opmaak kandidaatsdossier voor voorlopige lijst UNESCO werelderfgoed

Kempens landschap vzw wil samen met de provincie Drenthe in Nederland de historische landloperskolonies van de maatschappij van Weldadigheid voordragen als UNESCO werelderfgoed. Kempens landschap beheert in België de kolonies van Wortel en Merksplas, die beschermd landschap zijn. Als eerste stap in het nominatiedossier, moeten de beide kolonies in Vlaanderen geregistreerd worden op de voorlopige lijst UNESCO Werelderfgoed in België.

Karvansera werkte het kandidaatsdossier uit. Het project behelsde het uitwerken van de  nominatiestrategie, het verzamelen en ontsluiten van nuttige kennis voor de UNESCO aanvraag, interactie met stakeholders, de redactie van een publicatie voor breed publiek.

kandidaatsdossier koloniën

Advies toeristische productontwikkeling rond het thema “ontginning”

blauwe keiToerisme Provincie Antwerpen wou een advies m.b.t. het thema “ontginning” dat als ontwikkelingslijn in het eigen strategisch plan voor toerisme was opgenomen, maar waar men erg mee worstelde. Het gaat om industrieel erfgoed als kapstok voor aantrekkelijk en eigentijds toeristisch aanbod. Karvansera inventariseerde het aanbod, reikte voorbeeldprojecten en cases aan en formuleerde aanbevelingen om de doorstart van het ontwikkelingstraject te faciliteren.